อัตราค่าบริการล่ามภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงาน ระดับ ค่าบริการ 4 ชั่วโมง ค่าบริการ 8  ชั่วโมง
ล่ามบรรยายวีดีโอ  ล่ามสำรวจตลาด B 5,500B 8,500B
ล่ามโรงงาน (ฝึกอบรม) ล่ามติดตามคณะดูงาน ล่ามบูธงานจัดแสดงสินค้า B 7,000B 11,000B
ล่ามเจรจาธุรกิจ  การประชุม  งานสัมมนา A 10,000B 14,000B
ล่ามติดตามรัฐมนตรี  การเยี่ยมเยือน  การประชุมหารือ S 14,000B~ 20,000B~
ล่ามการประชุมนานาประเทศ  การเสนอผลงานวิจัย (ล่ามแปลสลับ) S 22,000B~ 28,000B~
ล่ามแปลพร้อม S 28,000B~ 34,000B~
ล่ามออนไลน์ A/S 4,000B/2 ชม.