①สอบถาม ประเมินราคา

ลูกค้าสามารถสอบถามให้เราประเมินราคาก่อนได้ฟรีทางแบบฟอร์มติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ 063-569-4669 (Gift)

เพียงแจ้งให้เราทราบลักษณะงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

<งานแปล> เนื้อหาของงาน  ปริมาณ (จำนวนคำหรือจำนวนหน้า)  แพลตฟอร์มต้นฉบับ (ไฟล์ word, powerpoint เป็นต้น) ภาษาที่ต้องการแปล (ไทย → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → ไทย , อังกฤษ → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → อังกฤษ เป็นต้น)  กำหนดรับงาน เป็นต้น

<งานล่าม> วันและเวลา สถานที่  จำนวนคน  เนื้อหาของงาน (ต้องการล่ามที่มีความรู้เฉพาะทางหรือไม่ สามารถส่งเอกสารให้ล่วงหน้าได้หรือไม่)

②การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อและส่งใบเสนอราคา ลักษณะงานท่านสามารถส่งให้เราประเมินได้ทางอีเมล์หรือแจ้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น

③การตกลงรับบริการ

เมื่อท่านยินดีให้เราได้ดูแลงานแปลและล่าม กรุณาเซ็นชื่อในใบเสนอราคาและส่งกลับทางอีเมล์ หรือท่านสามารถออกใบสั่งซื้อหรือสัญญาส่งกลับให้ได้เช่นกัน

④การดำเนินการ

<งานแปล> ระยะเวลาการแปลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณงานและคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น การแปลเนื้อหาทั่วไป 20 หน้า ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ หากต้องการงานด่วนสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้

<งานล่าม> ทางเราจะแนะนำล่ามที่มีประสบการณ์และเหมาะกับลักษณะงาน หากท่านมีเอกสารที่ใช้ในวันงาน รายชื่อ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

⑤วันส่งมอบงานหรือวันที่ล่ามปฏิบัติงาน

<งานแปล> ส่งมอบงานภายในกำหนดทางอีเมล์หรือไปรษณีย์

<งานล่าม> ล่ามพร้อมปฏิบัติงานตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

⑥การชำระเงิน

<ลูกค้านิติบุคคล> หลังจากส่งมอบงานหรือล่ามปฏิบัติงานเสร็จ เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้ กำหนดชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์

กรณีที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทมีกำหนดรับวางบิลและกำหนดจ่ายเงินที่ชัดเจน กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ทางบริษัทอาจมีการขอให้ชำระก่อนล่วงหน้าเป็นบางกรณี

<ลูกค้าบุคคลธรรมดา>

หลังจากตกลงรับบริการตามข้อ ③ ทางบริษัทจะจัดทำใบแจ้งหนี้เก็บเงินก่อนล่วงหน้า