บริษัท ไทย โกเว็ล จำกัด ซึ่งในเนื้อความต่อไปนี้จะแทนว่า “บริษัท”    ทางบริษัทได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญ

 

ข้อที่ 1 (ขอบเขตการใช้งาน)

ข้อมูลในรูปแบบการบอกกล่าว เอกสารกระดาษ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แปลหรือล่าม ทางบริษัทจะไม่มีการนำข้อมูลหรือผลการสำรวจเหล่านั้นไปใช้ในทางอื่นนอกจากงานที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อที่ 2 (การรักษาความลับ)

ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ทางบริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวดโดยไม่เผยแพร่แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด

 

ข้อที่ 3 (การนำข้อมูลไปใช้)

ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับจากลูกค้าไปคัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

 

ข้อที่ 4 (การส่งคืนเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความลับ)

หากทางลูกค้าต้องการเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ลูกค้าสามารถเรียกคืนเอกสารเหล่านั้นกลับได้หลังดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

■ ช่องทางสอบถามส่วนบุคคล

THAI GOWELL Co.,Ltd.
E-mail: info@gowell-bkk.com