อัตราค่าบริการแปล ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงาน 1 หน้า ราคา/คำ
บทความทั่วไป  จดหมาย  การท่องเที่ยว  เมนู  คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 800B〜 2B〜
เว็บไซต์  ใบปลิว  คู่มือ  เอกสารการอบรม   แผนงาน  แบบสำรวจ  เอกสารอธิบายสินค้า 1,000B〜 2.5B〜
เอกสารสัญญา  หนังสือรับรองบริษัท  สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  การแพทย์  ผลตรวจทางการแพทย์  หนังสือรับรองต่างๆ 1,300B〜 3.25B〜
เอกสารบัญชี   รายงานการตรวจสอบ  เอกสารทางการเงิน  เอกสารทางกฎหมาย  เอกสารด้านเทคนิคเฉพาะทาง  วิทยาศาสตร์  ลิขสิทธิ์ 1,600B〜 4B〜